Privacyverklaring

Met Gemak In Het Nieuws

Met Gemak In Het Nieuws, gevestigd aan Randstad 22- 165, 1316 BM Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Linda Graanoogst is de Functionaris Gegevensbescherming van Met Gemak In Het Nieuws. Zij is te bereiken via Linda@metgemakinhetnieuws.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Met Gemak In Het Nieuws verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een gratis e-book aan te vragen, een formulier in te vullen, iets te kopen, een profiel op deze website aan te maken, voor de uitvoering van een opdracht, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over je e-mailactiviteiten, zoals het openen van e-mails en het klikken op links

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@metgemakinhetnieuws.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Met Gemak In Het Nieuws verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Met Gemak in het Nieuws analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Met Gemak in het Nieuws verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Met Gemak In Het Nieuws neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Met Gemak In Het Nieuws) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Met Gemak In Het Nieuws bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

E-maillijst

Als je op de e-maillijst staat ontvang je updates over onder andere nieuwe blog artikelen. Je kunt je op elk moment uitschrijven als je deze mails niet meer wilt ontvangen met de uitschrijflink onderaan elke mail.

Als je de mails een paar maanden niet leest word je automatisch van de e-maillijst uitgeschreven.

Maandelijks worden uitgeschreven e-mailadressen met alle bijbehorende gegevens uit het systeem verwijderd.

Gegevens klanten en potentiële klanten

Gegevens van klanten en potentiële klanten worden altijd bewaard, tenzij wordt afgesproken dat de gegevens eerder verwijderd worden. Het gaat om onder andere ingevulde formulieren, e-mails, offertes, gespreksnotities, inloggegevens, logboek van uitgevoerde werkzaamheden, facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Met Gemak In Het Nieuws deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Met Gemak In Het Nieuws blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Met Gemak In Het Nieuws gebruik van systemen, bedrijven en organisaties die hun gegevens goed beschermen en voldoen aan de GDPR/AVG:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Met Gemak In Het Nieuws en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@metgemakinhetnieuws.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Met Gemak In Het Nieuws wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Met Gemak In Het Nieuws neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@metgemakinhetnieuws.nl.